Les chercheurs Lining Yao, Wen Wang, Guanyun Wang, Helene Steiner, Chin-Yi Cheng, Jifei Ou, Oksana Anilionyte, et Hiroshi Ishii du MIT ont mis au point bioLogic. C’est un textile synthétique ...